Diploma of Business Analytics - La Trobe College - Du học Úc14/03/2024

Chứng chỉ Phân tích Kinh doanh - khóa học mới thú vị này được cung cấp cho những sinh viên bắt đầu vào học kỳ giữa năm học của trường, Học kỳ 2. Chứng chỉ Phân tích Kinh doanh là một chương trình mới sẽ cung cấp cho sinh viên đường trực tiếp đến năm thứ hai của Cử nhân Phân tích Kinh doanh CRICOS 0100037.
Zalo