Master of Professional Psychology tại Western Sydney University21/01/2021

Nều học viên là một cử nhân Tâm lý học, chương trình này sẽ cung cấp cho học viên sự đào tạo năm thứ 5 trong mô hình “năm cộng một”, theo như lời đề nghị từ Hội đồng Công nhận Tâm lý học Úc (APAC) và Ban Tâm lý học Úc (PsyBA).
Zalo