DU HỌC MALAYSIA - CHI PHÍ CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI ĐẠI HỌC LINCOLN

DU HỌC MALAYSIA - CHI PHÍ CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI ĐẠI HỌC LINCOLN

DU HỌC MALAYSIACHI PHÍ CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI ĐẠI HỌC LINCOLN 

Chương trình

Thời gian

Học phí

Tổng

Yêu cầu đầu vào

Mỗi cấp độ

Hàng tháng

USD 200

USD 200

 

Tiếng Anh chuyên sâu

Tháng 1, 5 ,9

USD 930

USD 930

 

TRƯỚC ĐẠI HỌC

Nền tảng cho khoa học

Tháng 1, 4, 7, 11

USD 2,430

 

Y tế, nha sĩ, dược

Tối thiểu xếp loại B trong những môn học:  Sinh học, Hóa học, Lý học, Toán và những môn học khác có tín chỉ liên quan đến BM & BI

Chương trình khoa học khác

Tối thiểu 5 tín chỉ Toán, 2 môn khoa học khác bát kì và một môn khác.

Nền tảng Kinh doanh và máy tính

Tháng 1, 5, 9

USD 2,430

 

SPM tối thiểu 5 tín chỉ, 1 tín chỉ nữa nên là toán học.

Vượt qua mức độ O MB & BI hoặc chứng chỉ tương đương.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bằng đại học Kế toán

( lớp học 2 ngày một tuần, học sinh có nhiều hời gian để làm việc)

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 1,400

Năm 2: USD 1,400

Năm 3: USD 1,400

USD 4,200

3 tín chỉ (toán, và môn học bất kì)

Bằng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 2,170

Năm 2: USD 2,170

Năm 3: USD 930

USD 5,270

Trình độ SPM/ UEC/ 0 hoặc tương đương với 3 tín chỉ trong bất kì môn học nào

Hoàn thành BM và BI

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Tháng 1, 5, 9

Năm 1, 2, 3: USD 2,170

USD 6,510

Hoàn thành STPM với điểm trung bình tối thiểu 2.0 hoặc loại C cho hai một học.

Hoàn thành UEC tối thiểu loại C cho 5 môn học.

Hoàn thành chương trình nền tảng với điểm trung bình tối thiểu 2.0

Hoàn thành matriculation tối thiểu 2.0

Hoàn thành bằng tốt nghiệp với điểm trung bình tối thiểu 2.0

Cử nhân quản trị kinh doanh (vào trực tiếp từ năm 2)

Tháng 1, 5, 9

Năm 2: USD 2,170

Năm 3: USD 2,170

USD 4,340

 

ĐẠI HỌC LUÂN ĐÔN (3+0)**

Quản trị kinh doanh chuyên về kinh doanh quốc tế

 

 

 

 

Năm 1: UOL

Học phí: USD 1,355

Phí kiểm tra: USD 1,090

LUC

Học phí: USD 2,400

Năm 2:

OUL

Học phí

 USD 780

Phí kiểm tra: USD 1,090

LUC

Học phí: USD 2,475

 

Năm 3: OUL học phí: USD 780

Phí kiểm tra: USD1,090

LUC

Học phí: USD 2,475

USD 13,535

 

 

 

 

= USD4,845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= USD4,345

 

 

 

 

 

 

 

= USD4,345

 

 

 

STPM – 2 principal passes (tối thiểu là C)- điểm trung bình 2.0

Trình độ A- vượt qua ít nhất 2 môn hoặc

Hoàn thành chương trình nền tảng hoặc chương trình tốt nghiệp trong bất kì lĩnh vực nào có liên quan.

Quản trị kinh doanh chuyên về marketing điện tử

 

 

 

Quản trị kinh doanh chuyên về quản trị nguồn nhân lực

 

 

 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

 

Hàng tháng

Lần đầu: USD 2,790

Lần 2: USD 2,790

USD 5,580

Hoàn thành bất kì chứng chỉ nào với điểm tring bình tối thiểu là 2.75

Nếu điểm trung bình ít nhỏ hơn 2.75, có thể xem xét kinh nghiệm làm việc ở trình độ quản lí.

Thạc sĩ quản trị kinh doanh toàn cầu

Mỗi tháng

Lần đầu: USD 2,790

Lần 2: USD2,790

 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Hàng tháng

Lần 1: USD 2,790

Lần 2: USD 2,790

USD 5,580

 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (dầu & ga)

Hàng tháng

Lần 1: USD 2,790

Lần 2: USD 2,790

USD 10,500

Tiến sĩ quản trị kinh doanh

Tháng 1, 9

Năm 1: USD 2,890

Năm 2: USD 3,450

Năm 3: USD 3,450

USD 9,790

Thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc bất kì chứng chỉ tương đương khác.

 

KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Tốt nghiệp ngành khách sạn và phục vụ

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 2,170

Năm 2: USD 2,170

Năm 3 USD 930

USD 5,270

Trình độ SPM/ UEC/0 hoặc tương đương với 3 tín chỉ trong bất kì môn học nào

Qua BM & BI

Cử nhân khoa học quản trị nhà hàng, khách sạn

Tháng 5, 9

Năm 1: USD 2,170

Năm 2: USD 2,170

Năm 3: USD 2,170

USD 6,510

Hoàn thành cấp độ STPM/ O với điểm trung bình là 2 hoặc tối thiểu xếp loại C trong 2 môn học

Hoàn thành STAM trong 3 môn học

Hoàn thành UEC với loại B trong 5 môn học

Hoàn thành chương trình nền tảng với điểm trung bình tối thiếu là 2

Hoàn thành chương trình tốt nghiệp với điểm trung bình tối thiểu là 2

Hoàn thành HND với điểm trung bình tối thiểu là 2

Cử nhân khoa học quản trị nhà hàng, khách sạn (vào trực tiếp từ năm 2)

Tháng 1, 5, 9

Năm 2: USD 2,170

Năm 3: USD 2,170

USD 4,340

KHOA MÁY TÍNH, KỸ SƯ VÀ THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Tốt nghiệp ứng dụng truyền thông (lớp học chì 2 ngày một tuần, sinh viên có nhiều thời gian làm việc)

 

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 1,400

Năm 2: USD 1,400

Năm 3: USD 1,400

USD 4,200

Mức độ SPM/ UC/ O hoặc tương đương với 3 tín chỉ trong bất kì môn học nào

Hoàn thành BM & BI

Tốt nghiệp khoa học máy tính (lớp học chỉ 2 ngày một tuần, sinh viên có thời gian để làm việc)

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 1,400

Năm 2: USD 1,400

Năm 3: USD 1,400

USD 4,200

3 tín chỉ SPM (Toán và 2 môn học khác)

Tốt nghiệp điện và điện tử

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 3,000

Năm 2: USD 2,475

Năm 3: 1,875

USD 7,350

3 tín chỉ SPM bào gồm Toán và một môn khoa học liên quan

Hoàn thành BI

Cử nhân công nghệ truyền thông sáng tạo

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 2,170

Năm 2: USD 2,170

Năm 3: USD 2,170

USD 6,510

Hoàn thành SPM với tín chỉ BM và STPM tối thiểu 2 môn (loại C)

Trình độ A – qua 3 môn

Hoàn thành chương trình nền tảng với điểm trung bình 2.0

Hoàn thành  bằng tốt nghiệp trong bất kì chương trình liên quan

Cử nhân công nghệ truyên thông sáng tạo (vào trực tiếp từ năm 2)

Tháng 1, 5, 9

Năm 2: USD 2,170

Năm 3: USD 2,170

USD 4,340

 

Cử nhân khao học máy tính (chuyên về công nghệ mạng và an toàn mạng)

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 2,170

Năm 2: USD 2,170

Năm 3: USD 2,170

USD 6,250

Hoàn thành SPM với tín chỉ BM và STPM tối thiểu 2 môn (loại C)

Trình độ A – qua 3 môn

Hoàn thành chương trình nền tảng với điểm trung bình 2.0

Hoàn thành  bằng tốt nghiệp trong bất kì chương trình liên quan

ĐẠI HỌC LUÂN ĐÔN

Cử nhân khoa học  máy tính sáng tạo

 

 

 

Năm 1:

OUL

Học phí: USD 1,025

Phí kiểm tra: USD 1,500

LUC

USD 2,700

Năm 2:

OUL

Học phí USD 455

Phí kiểm ta: 1,500

LUC

Học phí USD 2,785

Năm 3:

OUL

Học phí: USD 455

Phí kiểm tra USD 1,500

LUC

học phí: USD 3,080

USD 15,000

 

 

 

 

 

= USD 5,225

 

 

 

 

 

 

= USD 4,740

 

 

 

 

 

 

= USD 5,035

STPM hoàn thành 2 nguyên tắc trong bất kì môn học nào với điểm trung bình tối thiểu là 2.0 và tín chỉ môn Toán đạt trình độ SPM

Tốt nghiệp lĩnh vực nghiên cứu iên quan đến máy tính với điểm trung bình 2.5 và tín chỉ môn toán đạt SPM

Chương trình nền tảng với điểm trung bình tối thiểu 2.0 và tín chỉ toán đạt trình độ SPM

Cử nhân khoa học hệ thống thông tin và máy tính

Tổng học phí nêu trên bao gồm phí phải trả trực tiếp cho OUL: - Phí nộp đơn (cho một khóa): GBP 66, phí đăng kí ban đầu: GBP 616, phí đăng kí tiếp tục: GBP 300, phí kiểm tra (trên một đơn vị) GBP 250, phí kiểm tra (trên ½ đơn vị): GBP 125. Vui lòng chú ý rằng đây chỉ là con số ước tính và phụ thuộc vào sự thay đổi.

KHOA DƯỢC

Tốt nghiệp dược

Tháng 1, 4, 7, 9

Năm 1: USD 3,045

Năm 2: USD 4,040

Năm 3: USD 4,040

USD 11,105

3 tín chỉ SPM bào gồm khoa học/ toán

Hoàn thành BM & BI

Cử nhân khoa học dược

Tháng 9

Năm 1: USD 9,750

Năm 2: USD 9,750

Năm 3: USD 9,750

Năm 4: USD 9,750

USD 39,000

SPM: 5 tín chỉ trong sinh học, vật lí, hóa học, toán

Tín chỉ/ hoàn thành tiếng Anh và

STPM: điểm trung bình >= 3.00 gồm ít nhát loại B hóa học hoặc

Chương trình nền tảng hoặc trước đại học về dược/ y tế với điểm trung bình>=3.0 và ít nhất loại B hóa học

Hoặc

Tốt nghiệp khoa học (hóa học, sinh học hoặc vật lí) điểm trung bình>=3.75 gồm loại B hóa học

Hoặc

Tốt nghiệp dược điểm trung bình >=3.5

Hoặc

Chứng chỉ đầu tiên về khoa học điểm trung bình >=2.75

(điểm trung bình 2.75 = loại C)

Tiến sĩ dược

 

Năm 1: USD 2,890

Năm 2: USD 3,450

Năm 3: USD 3,450

USD 9,790

Bằng thạc sĩ dươc hoặc tương đương

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Tốt nghiệp trợ lí y tế

Tháng 1, 4, 7

Năm 1: USD 3,045

Năm 2: USD 4,040

Năm 3: USD 4,040

USD 11,105

5 tín chỉ BM, bất kì 2 môn học về toán/ khoa học (sinh học/ hóa học/ khoa học tổng quát) và 2 tín chỉ trong bất kì môn học nào khác

Hoàn thành BI

Tốt nghiệp ngành vật lí trị liệu

Tháng 1, 4, 7, 9

Năm 1: USD 3,045

Năm 2: USD 4,040

Năm 3: USD 4,040

USD 11,105

Hoàn thành BI với 3 tín chỉ: 1 môn khoa học, 2 tín chỉ cho những môn khoa học khác

Hoàn thành BM & BI

Cử nhân khoa học sức khỏe hiện thời ( ĐH Herfordshire, Anh vào trực tiếp từ năm 2)

Tháng 1, 6

Năm 2: USD 6,000

Năm 3: 6,080

USD 12,080

Phải sở hữu bằng đại học trong bất kì lĩnh vực khoa hoặc sức khỏe tương đồng

Hoàn thành chương trình tiếng Anh với trình độ A, IELTS/ TOEFL đối với những sinh viên quốc tế

Thạc sĩ chăm sóc sức khỏe hiện thời (ĐH Herfordshire, Anh)

Tháng 3, 9

Năm 1: USD 4,830

Năm 2: USD 4,580

USD 9,410

Hoàn thành cử nhân khoa học về điều dưỡng/ vật lí trị liệu/ dược/ công nghệ y tế/ trợ lí y tế

Hoàn thành chứng chỉ cử nhân khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe tương đồng.

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Tốt nghiệp điều dưỡng

Tháng 1, 4, 7 9

Năm 1: USD 3,045

Năm 2: USD 4,040

Năm 3: USD 4,040

USD 11,105

5 tín chỉ loại A (toán, khoa học, và 3 môn học khác)

Hoàn thành BM & BI

Cử nhân điều dỡng

Tháng 1, 5, 9

Năm 1: USD 2,790

Năm 2: USD 2,790

Năm 3: USD 2,790

Năm 4: USD 2,790

USD 11,170

STPM điểm trung bình tối thiểu 2.5 (những học sinh nghệ thuật phải có tín chỉ toán và khoa học vớ mức độ SPM)

Hoàn thành việc kiểm tra đầu vào với điểm trung bình tối thiểu 2.5

Hoàn thành chương trình nên tảng với điểm tối thiều 3

Điểm IELTS 5.5

Điểm TOEFL 550

 

Cử nhân điều dưỡng (ĐH Herfordshire, Anh)

Tháng 3, 9

Năm 1: USD 4,500

Năm 2: USD 4,580

USD 9,080

Phải có bằng tốt nghiệp điều dưỡng

Phải được dăng kí với ban điều dưỡng cùa Malaysia hoặc tương đương

3 năm kinh nghiệm làm việc

Hoàn thành tiếng Anh trình độ SPM

Chứng chỉ IELTS/ TOEFL đối với dinh viên quốc tế

Thạc sĩ điều dưỡng (sức khỏe công cộng)

Tháng 9

Lần 1: USD 2,950

Lần 2: USD 2,950

USD 5,900

Hoàn thành chứng chỉ điều dưỡng hoặc chứng chỉ liên quan đến điều dưỡng

Đăng kí với ban điều dưỡng Malaysia

Hiện tại đang sở hữu chứng chỉ hành nghề hàng năm

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc

Sở hữu chứng chỉ/ bằng tốt nghiệp về sức khỏe công cộng

Sinh viên nước ngoài:

TPC đối với chương trình phòng khám

Hoàn thành IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL tối thiểu 600 phù hợp với lĩnh vực y tế.

Thạc sĩ điều dưỡng (Giáo dục)

Tháng 9

Lần 1: USD 2,950

Lần 2: USD 2,950

USD 5,900

Hoàn thành chứng chỉ điều dưỡng hoặc chứng chỉ liên quan đến điều dưỡng

Đăng kí với ban điều dưỡng Malaysia

Hiện tại đang sở hữu chứng chỉ hành nghề hàng năm

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Sinh viên nước ngoài:

TPC đối với chương trình phòng khám

Hoàn thành IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL tối thiểu 600 phù hợp với lĩnh vực y tế.

Thạc sị điều dưỡng (khoa sản)

Tháng 9

Lần 1: USD 2,950

Lần 2: USD 2,950

USD 5,900

Hoàn thành chứng chỉ điều dưỡng hoặc chứng chỉ liên quan đến điều dưỡng

Đăng kí với ban điều dưỡng Malaysia

Hiện tại đang sở hữu chứng chỉ hành nghề hàng năm

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc

Sở hữu chứng chỉ/ bằng tốt nghiệp về khoa sản

Sinh viên nước ngoài:

TPC đối với chương trình phòng khám

Hoàn thành IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL tối thiểu 600 phù hợp với lĩnh vực y tế.

KHOA Y TẾ VÀ PHẪU THUẬT NHA KHOA

Tốt  nghiệp y tế Trung Hoa truyền thống

Tháng 1, 4, 7 ,9

Năm 1: USD 3,045

Năm 2: USD 4,040

Năm 3: USD 4,040

USD 11,105

Trình độ SPM/O

Tối thiểu 3 tín chỉ tại trình độ SM, 1 tín chỉ nên là khoa học và hoàn thành BM & BI

Bác sĩ y khoa (MD)

Tháng 10

Năm 1: USD 9,130

Năm 2&3: USD 33,600

Năm 4&5: USD 33,600

USD 76, 330

5 tín chỉ với 4 về sinh học, vật lí, hóa học, toán

STPM: loại B cho mỗi môn sinh học, hóa học, vật lý, toán.

Hoặc

Chường trình nền tảng khoa học hoặc khóa hoặc tiền y tế: điểm trung bình là 3.0 cho các môn sinh học, hóa học, vật lí/ toán.

Hoặc

Giấy chứng nhận giáo dục thống nhất (UEC): B4 cho mỗi môn sinh học, vật lí, hóa học/ toán.

Hoặc

Bằng Tốt nghiệp (diploma) khoa học sức khỏe/ trợ lí y tế hoặc công nghệ thí nghiệm y tế hoặc vi trùng học: điểm trung bình 3.5

Hoặc

Bằng tốt nghiệp Tú Tài quốc tế (IB): 30 điểm với tối thiểu 2 môn khoa học tại trình độ đại học (HL) và 1 môn tại trình độ tiêu chuẩn và đạt điểm tối thiểu mỗi 4 môn sinh học, vật lí, hóa học, toán

Hoặc

Điểm tuyển sinh đầu vào của chính phủ đạt điểm trung bình 3.0 trong môn sinh học, hóa học, vật lí hoặc toán.

Hoặc

Chứng chỉ khoa học với điểm trung bình 3.0

Hoặc

Trình độ A: Loại B, B, B hoặc A, B, C môn Sinh học, và 2 môn khác theo thứ tự: hóa học, vật lí/ toán.

Bác sĩ nha khoa

Tháng 9

Năm 1: USD 18,000

Năm 2&3: 36,000

Năm 4&5: USD 36,000

USD 90,000

5 tín chỉ với 4 về sinh học, vật lí, hóa học, toán

STPM: loại B cho mỗi môn sinh học, hóa học, vật lý, toán.

Hoặc

Chường trình nền tảng khoa học hoặc khóa hoặc tiền y tế: điểm trung bình là 3.0 cho các môn sinh học, hóa học, vật lí/ toán.

Hoặc

Giấy chứng nhận giáo dục thống nhất (UEC): B4 cho mỗi môn sinh học, vật lí, hóa học/ toán.

Hoặc

Bằng Tốt nghiệp (Diploma) khoa học sức khỏe/ trợ lí y tế hoặc công nghệ thí nghiệm y tế hoặc vi trùng học: điểm trung bình 3.5

Hoặc

Bằng tốt nghiệp Tú tài quốc tế (IB): 30 điểm với tối thiểu 2 môn khoa học tại trình độ đại học (HL) và 1 môn tại trình độ tiêu chuẩn và đạt điểm tối thiểu mỗi 4 môn sinh học, vật lí, hóa học, toán

Hoặc

Điểm tuyển sinh đầu vào của chính phủ đạt điểm trung bình 3.0 trong môn sinh học, hóa học, vật lí hoặc toán.

Hoặc

Chứng chỉ khoa học với điểm trung bình 3.0

Hoặc

Trình độ A: Loại B, B, B hoặc A, B, C môn Sinh học, và 2 môn khác theo thứ tự: hóa học, vật lí/ toán.

 

Lưu ý:

  1. Tất cả những học phí nếu trên không bao gồm phí đăng kí và các phí khác.
  2. Tất cả những sinh viên quốc được yêu cầu đóng đóng đủ tiền học phí năm đầu tiên hoặc mức học phí tối thiểu USD 3,450 + chi phí hành chính kh đến. nếu học phí năm đầu ít hơn USD 1,035 thì Visa của học sinh không được thực hiện.
  3. Tất cả phí nộp đơn, phí kiểm tra, phí đăng kí bên ngoài có thể thanh toán bằng hối phiếu ngân hàng cho các trường đối tác bằng bảng Anh (GBP) hoặc cho trường cao đẳng đại học Lincoln bằng đồng tiền Malaysia (RM)
  4. Tỷ giá hối đoái căn cứ vào RM5 = 1GBP. Tất cả tỷ giá phụ thuộc vào sự thay đổi phù hợp với tỷ gá đồng tiền mạnh.
  5. Những sinh viên không đóng phí kiểm tra trước ngày hết hạn sẽ bị cấm thi và không được tiếp tục học học kì tiếp theo. Tùy thuộc vào hạn Visa, thư cảnh báo được phát hành.
  6. Tất cả những phí trên không được hoàn lại.
  7. Tất cả những phí trên nên thanh toán cho trường cao đẳng đại học Lincoln bằng tiền mặt/ hối phiếu ngân hàng/ chuyển tiền / thông qua ngân hàng.

DUY TAN StudyAbroad tự hào là đại diện tuyển sinh chính thức của LINCOLN UNIVERSITY COLLEGE!

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Malaysia miễn phí

Bạn muốn đi du học Malaysia nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Malaysia mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Malaysia cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 08.62910956, 08.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

Website: www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Malaysia một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Malaysia (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Malaysia (Miễn phí)

-Xin visa du học Malaysia cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

 

 

 


Lượt xem: 4807
Zalo