Phác thảo Mô-đun - Bachelor of Arts in Tourism Management – Marketing Institute of Singapore - Du Học Singapore

Phác thảo Mô-đun - Bachelor of Arts in Tourism Management – Marketing Institute of Singapore -   Du Học Singapore

Phác thảo Mô-đun - Bachelor of Arts in Tourism Management – Marketing Institute of Singapore -  Du Học Singapore

Phác thảo Mô-đun

UMECX5 Bối cảnh Kinh doanh Toàn cầu (Marketing, Doanh nghiệp và Du lịch)

Mô-đun này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các chương trình liên quan đến kinh doanh với một sự hiểu biết rộng rãi về tầm quan trọng và sự tương tác quan trọng của các doanh nghiệp và môi trường của họ. Nó cũng giới thiệu các sinh viên với các lý thuyết và phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu kinh doanh và kinh tế và cho phép sinh viên phân tích các vấn đề kinh doanh bằng cách sử dụng các mô hình kinh tế đơn giản. Mô-đun cũng giúp sinh viên quen với các nguồn khác nhau của dữ liệu kinh tế và cho phép họ để trích xuất và đánh giá các dữ liệu đó. Nó sẽ bổ sung các module kinh doanh Cấp Một khác và cung cấp một nền tảng cho các mô-đun Cấp Hai trong cả kinh doanh và kinh tế.

UMOCX7 Quản lý và Hành vi tổ chức (Marketing, Doanh nghiệp và Du lịch)

Module này cho phép học sinh hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của con người trong tiếp thị và tổ chức du lịch, và sẽ phát triển kỹ năng của sinh viên trong việc quản lý vai trò của họ trong trường đại học, để chuẩn bị cho vai trò tổ chức khác trong tương lai.

UMKD3X Việc kinh doanh của Du lịch

Module này giới thiệu sinh viên cho các lĩnh vực khác nhau tạo nên ngành công nghiệp du lịch và các lực lượng khác nhau bên ngoài và xu hướng tác động đến các doanh nghiệp và các tổ chức cấu thành. Nó cũng tạo cho họ một sự đánh giá cao sự phát triển công tác quản lý, phát triển và đánh giá các hệ thống thông tin du lịch.

UBGLVF Môi trường Du lịch

Module này giới thiệu sinh viên đến các yếu tố năng động, tĩnh và do hậu quả của du lịch, ban đầu thông qua một kiểm tra của các dòng du lịch từ nguồn gốc nước tiếp nhận và sau đó bằng cách tập trung vào sự phát triển của du lịch trong bối cảnh địa lý khác nhau và những tác động của nó. Nó nhấn mạnh đặc biệt về khái niệm ền vững và rách nhiệm, và ứng dụng của của nó vào lĩnh vực du lịch.

UMACXB Tìm hiểu Thông tin về tài chính (Marketing, Doanh nghiệp và Du lịch)

Đây là một module kế toán nhập môn cho sinh viên học các bằng marketing, doanh nghiệp và du lịch. Mục tiêu bao quát của các mô-đun là để giới thiệu sinh viên không phải ngành kế toán các khái niệm cơ bản của tài chính, kế toán và báo cáo tài chính. Trong bối cảnh này, các mô-đun nhằm mục đích để sinh viên có thể đọc, chuẩn bị và đánh giá thông tin tài chính, giới thiệu cho sinh viên những động lực để tạo ra thông tin này trong mối quan hệ với các nhu cầu của một loạt các nhóm người sử dụng và khuyến khích sinh viên biết và đặt câu hỏi thực tiễn hiện thời trong báo cáo tài chính. Module này được thiết kế để thông báo cho sinh viên không phải ngành kế toán các loại và tính hợp lệ của các thông tin tài chính hiện đang được sản xuất tại Anh và sự liên quan của nó đến môi trường kinh doanh rộng hơn.

UBGLVE Tìm hiểu về Du lịch

Module này giới thiệu sinh viên lý thuyết, khái niệm và ý tưởng giúp hiểu được bản chất và tầm quan trọng của du lịch, các động cơ và hành vi liên quan với sự chuyển động của con người khi đi xa khỏi môi trường gia đình bình thường của họ. Nó cũng cung cấp hướng dẫn trong các phương pháp nghiên cứu cơ bản về số lượng và chất lượng cho các doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu để đánh giá các hành vi nêu trên.

UMMCYW Cạnh tranh thông qua hoạt động

Module này nhằm mục đích giúp sinh viên áp dụng lý thuyết xung quanh quản lý hoạt động đối với cả sản xuất và hoạt động dựa trên dịch vụ. Nó cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động có một phần đóng vai trò trong nhiều bối cảnh, nhưng đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực có liên quan đến tiếp thị, doanh nghiệp và du lịch.

UMKD3Q Marketing cho các Doanh nghiệp và Du lịch

Module này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên trong nhóm tiếp thị, doanh nghiệp và du lịch với các khái niệm để phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để cung cấp và giao tiếp các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề tiếp thị. Nó cũng nhằm mục đích giúp sinh viên đánh giá cao vai trò của tiếp thị như là một phương tiện để đảm bảo rằng các tổ chức kinh doanh mang lại lợi ích mà khách hàng của họ cần ở mực lợi nhuận dài hạn có thể chấp nhận được. Sinh viên cũng sẽ có được kỹ năng tiếp thị và kinh doanh liên quan mà sẽ cho phép họ tham gia vào một loạt các vai trò tổ chức, do đó tạo thành một cơ sở cho việc học tập suốt đời.

UBGLGY Kế hoạch và thực hành Du lịch

Module này sẽ cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết về lập kế hoạch và thực hiện du lịch trong một bối cảnh môi trường bền vững. Nó sẽ cho phép sinh viên để đánh giá một loạt các định nghĩa về du lịch bền vững cạnh tranh và thể hiện một sự hiểu biết về vai trò của lập kế hoạch trong việc cung cấp du lịch.

UMSCXH Tạo liên doanh mới

Mục đích của mô-đun là để phát triển sự hiểu biết của sinh viên về quá trình lấy và xác định ý tưởng nếu nó là khả thi, và để hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên khi họ tham gia vào các giai đoạn hình thành của việc tạo ra một liên doanh mới. Module này là một mô-đun cốt lõi cho sinh viên của chương trình BA Business Enterprise, và hỗ trợ mục tiêu của trường đại học đó là có cả doanh nghiệp và kết gắn.

UBGLN8 Du lịch, Văn hóa và xã hội

Mô-đun này cung cấp cơ hội cho sinh viên để khám phá các khái niệm về du lịch từ một quan điểm liên ngành. Học viên sẽ nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa các nền văn hóa và xã hội mà trong đó du lịch diễn ra, các giá trị và đạo đức nền tảng cho phát triển và quản lý của nó và các khuôn khổ pháp lý chi phối hành vi của khách du lịch trong các ngữ cảnh khác nhau.

UMPD3E Quản lý nguồn nhân lực

Mô-đun này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên marketing, doanh nghiệp và du lịch các hoạt động liên quan đến việc tuyển dụng và lựa chọn, thiết kế công việc, đào tạo và phát triển, thẩm định và khen thưởng, chỉ đạo, động viên và kiểm soát mọi người tại nơi làm việc. Nó vạch ra khuôn khổ của triết lý, chính sách, thủ tục và thực tiễn cho việc quản lý các mối quan hệ tồn tại giữa một người sử dụng lao động và người lao động. Khóa học này vạch ra những nền tảng lý thuyết thực hành nhân sự hiện tại và loạt các câu hỏi và tranh luận mà nhà quản lý trong các tổ chức hiện đại nhắm đến để đảm bảo rằng nguồn nhân lực của một công ty đóng góp đầy đủ các yêu cầu hiệu suất của một tổ chức.

UBGLHG Phát triển Du lịch Quốc tế

Module này được cấu trúc để giải quyết một loạt các vấn đề gây tranh cãi đã làm tăng lên những mối quan tâm về chính sách và hoạch định trong phát triển du lịch quốc tế. Mỗi vấn đề đặt ra thách thức đối với sự phát triển của du lịch bền vững, tích hợp các vấn đề liên quan đến môi trường với phát triển xã hội, văn hóa và kinh tế rộng lớn hơn.

UBGLTV Quản Lý Sự Kiện

Module này đánh giá có nhận xét các lợi ích tiềm năng và hạn chế của các sự kiện dàn dựng và kiểm tra một loạt các vấn đề đương đại có ảnh hưởng đến quản lý hiệu quả của các sự kiện và các lễ hội. Nó sẽ cho phép sinh viên phân tích có nhận xét về môi trường quốc tế, quốc gia và địa phương, trong đó các sự kiện và lễ hội được tổ chức và hậu quả địa phương cho các cộng đồng đa dạng, phê bình đánh giá ý nghĩa về mặt, kinh tế, môi trường và văn hóa - xã hội của việc dàn dựng các sự kiện cho các khu vực điểm đến du lịch và thể hiện một sự đánh giá cao những lợi ích và thách thức của việc tổ chức các sự kiện và các lễ hội.

UMSD38 Quản trị chiến lược

Ở một mức độ rộng, module tìm cách khuyến khích các sinh viên marketing, doanh nghiệp và du lịch để hiểu khái niệm chiến lược có thể được sử dụng để phân tích hành vi và mục tiêu của tổ chức. Sinh viên sẽ tìm hiểu các khái niệm về chiến lược và ứng dụng của nó với các tổ chức và bối cảnh sự xuất hiện của các tổ chức hiện đại và tổ chức tạo ra giá trị. Các module cũng sẽ cung cấp cho sinh viên với các quan điểm phân tích về chiến lược và triển khai trong các tổ chức cũng như xác định các vấn đề chiến lược quan trọng các tổ chức phải đối mặt với, và khám phá cách những vấn đề này được giải quyết và những giải pháp nàyđã phát triển ngoài giờ như thế nào.

UMKCMM Hành vi và Tiếp thị Du lịch

Mô-đun này tổng hợp những sự nghiên cứu về du lịch như một hiện tượng tâm lý và xã hội học với việc nghiên cứu tiếp thị dịch vụ. Sử dụng những kiến ​​thức và sự hiểu biết họ đạt được từ những người tham gia du lịch - người mua, người sử dụng, người có ảnh hưởng, người trung gian và các nhà cung cấp dịch vụ - sinh viên sẽ tiếp nhận một quan điểm quản lý trong ứng dụng lý thuyết tiếp thị dịch vụ và các mô hình các quá trình mua và tiêu dùng du lịch.

UMSD3W Phát triển Kiến ​​thức Kinh doanh

Module này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên với một sự hiểu biết thông tin của doanh nghiệp và kiến ​​thức quản lý trong bối cảnh lịch sử, triết học và hệ thống của nó để có thể để giải thích, phê bình đánh giá và sử dụng có hiệu quả thông tin học tập và kinh doanh khác. Module này cũng sẽ phát triển trong số các sinh viên lấy bằng Marketing, Doanh nghiệp và Du lịch mà không phải là bằng kép, một tư duy cần có về thông tin, nghiên cứu và đánh giá cao.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Singapore miễn phí

Bạn muốn đi du học Singapore nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Singapore cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

Website: www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Singapore một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các, TRUNG HỌC, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC tại SINGAPORE (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Singapore (Miễn phí)

-Xin visa du học Singapore cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

 

http://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1217-HOC-BONG-DU-HOC-SINGAPORE


Lượt xem: 6880
Zalo