Cử nhân Quy hoạch Đô thị và Môi trường (Gold Coast Campus) – Griffith University16/07/2020

Bạn sẽ phát triển một sự hiểu biết về quy hoạch đô thị và các vấn đề khoa học môi trường. Bạn sẽ được học về các vấn đề liên quan đến quy hoạch như sử dụng đất và quản lý tăng trưởng khu vực, lập kế hoạch vận chuyển và phát triển cộng đồng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các vấn đề môi trường về quản lý đất đai và nước, sinh thái, sinh học bảo tồn và ô nhiễm.
Zalo