Du học Mỹ - Chương trình Năm Một Quốc tế của Đại học University of La Verne12/12/2019

Du học Mỹ - Chương trình Năm Một Quốc tế của Đại học University of La Verne: cung cấp cho bạn cơ hội học tiếng Anh trong khi vẫn tích lũy được các tín chỉ học thuật cho bằng Cử nhân tại Đại học University of La Verne. Chương trình này được thiết kế cho các sinh viên quốc tế và sẽ giúp bạn thích nghi với cuộc sống ở Hoa Kỳ, cải thiện các kỹ năng học tập
Zalo