Kiến trúc giải pháp dữ liệu lớn (làm việc có lương tự chọn) – Conestoga College24/10/2020

Học viên sẽ học cách phát triển giải pháp, thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu, lưu kho dữ liệu và hình ảnh hóa dữ liệu. Thông qua kỹ thuật ứng dụng, học viên sẽ có thể ứng dụng để giải quyết vấn đề.
Zalo