Cử nhân Thương mại tại Griffith University03/08/2020

Học viên sẽ đạt được kỹ năng và kiến thức kỹ thuật để theo đuổi sự nghiệp trong ngành kế toán, khoa học hành vi, Quy hoạch tài chính, Tài chính hoặc Kinh tế. Trong năm đầu, học viên sẽ khám phá những kỹ năng cốt lõi và khái niệm của thương mại bao gồm kế toán, kinh tế, thống kê kinh doanh, và quản lý. Trong năm 2 và năm 3, bạn sẽ tiếp tục học các kiến thức này trong chuyên ngành học viên chọn.
Zalo