Graduate Certificate in Health Science (Khoa học Sức khỏe) tại Western Sydney University04/12/2020

Những môn học cốt lõi của Y tế công cộng, Chính sách và Xã hội sẽ giúp học viên phát triển hiểu biết có hệ thống đối với khung chính sách y tế công cộng và những vấn đề, cung cấp bối cảnh và lịch sử để hiểu những phương thức tiếp cận y tế công cộng, và để học viên khám phá những khí cạnh văn hóa và xã hội của sức khỏe và y tế và môi trường kinh tế và môi trường chính trị mà trong đó chính sách và chiến lược y tế được phát triển và thực thi.
Zalo