CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CQU01/06/2020

Khóa học này cung cấp cho bạn cơ hội để nghiên cứu một loạt các chủ đề liên quan đến các khía cạnh của quản lý tổ chức. Bạn sẽ phát triển các khái niệm phản biện và khả năng cần thiết để quản lý con người và tổ chức và những hiểu biết chính về chức năng kinh doanh về mặt tiếp thị, ra quyết định, quản lý tài chính và sự tham gia của các bên liên quan.
Zalo