Du học Úc - St Paul International College - Dự bị Đại học New South Wales - Khoa học30/09/2016

Du học Úc - St Paul International College - Dự bị Đại học New South Wales - Khoa học: Chương trình Dự bị Đại học New South Wales (UNSW Foundation Year) cung cấp 10 Dòng Nghiên cứu (Streams of Study) và trong hầu hết các trường hợp, học sinh học tổng cộng 48 đơn vị học trình (unit) trong mỗi Dòng. Bảng dưới đây tóm tắt các khóa học nghiên cứu trong Dòng Khoa học và một số trong những con đường (pathway) vào bằng Cử nhân của Dòng Nghiên cứu này.