Du học Mỹ - ESLI - Chương trình Học tiếng Anh tại West Texas A & M University21/11/2017

Du học Mỹ - ESLI - Chương trình Học tiếng Anh tại West Texas A & M University: Trung tâm Anh ngữ Là Ngôn ngữ thứ hai (ESLI) nằm trong khuôn viên trường đại học West Texas A & M (WTAMU) cung cấp một lối vào cho sinh viên quốc tế không có TOEFL hay IELTS. Được thiết kế để đảm bảo thành công, sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ đại học mà họ cần để thành công.

Du học Mỹ - Vai trò của người giám hộ là gì?23/10/2017

Du học Mỹ - Vai trò của người giám hộ là gì? Ký tất cả các báo cáo và tài liệu cần thiết liên quan đến trường San Domenico mà cần có chữ ký của phụ huynh. Nhận thông tin mật về học sinh từ trường. ảm nhận tất cả các nghĩa vụ của phụ huynh liên quan đến các vấn đề học đường hoặc mối quan tâm với học sinh...