Du học Úc - Cử nhân Quốc tế Học / Cử nhân Thương mại - Deakin University25/07/2016

Du học Úc - Cử nhân Quốc tế Học / Cử nhân Thương mại - Deakin University: Bằng cấp đặc biệt này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội để kết hợp các chuỗi chuyên ngành bổ sung trong Quốc tế học và Thương mại. Trọng tâm là một định hướng quốc tế và sinh viên sẽ được dự kiến ​​để thực hiện một cam kết để thực tập với một tổ chức nước ngoài, hoặc một thời gian nghiên cứu tại một trường đại học ở nước ngoài, hoặc tham gia vào một chương trình ngôn ngữ tại Úc.

Du học Canada - Miễn chứng minh tài chính - Chương trình Canada Express study29/02/2016

Du học Canada - Miễn chứng minh tài chính - Chương trình Canada Express study: Chương trình Canada Express study được hỗ trợ bởi Ngân hàng Scotiabank - Tổ chức tài chính đứng đầu tại Canada. Ngân hàng Scotiabank đồng ý cho sinh viên cơ hội sở hữu Giấy chứng nhận Đầu tư Đảm bảo (Guaranteed Investment Certificate - GIC), đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính của chương trình Canada Express study.