du hoc canada

Du học Mỹ - Khoa Điều dưỡng (Nursing) – Murray State University26/11/2014

Du học Mỹ - Khoa Điều dưỡng (Nursing) – Murray State University: Khoa Điều dưỡng tại Đại học Murray State University cung cấp các chương trình dẫn đến bằng cử nhân điều dưỡng, cũng như Thạc sĩ khoa học trong điều dưỡng. Chương trình RN-to-BSN cung cấp y tá từ cả chương trình Diploma và Associate Degree Điều dưỡng là một cơ hội để hoàn thành yêu cầu của bằng cử nhân điều dưỡng.